Vedecký tím

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
doc. PhDr. Emília Vranková, PhD.
doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.
PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
PhDr. Jana Mazalánová
PhDr. Bc. Jaroslava Malček
PhDr. Liana Ivanová, PhD. MBA
PhDr. Bystrík Mitas, PhD.
PhDr. Adriana Mitasová, PhD.
Ing. Bronislava Švehláková
Mgr. Veronika Komárová