Publikácie

Názov: Dilemy rešpektovania ľudskej dôstojnosti a ľudských práv v sociálnej práci a v sociálnych službách (2022)
Autor: Andrej Mátel
Možnosť objednať publikáciu: andrej.matel@gmail.com

Názov: Sociálne poradenstvo (vybrané kapitoly z teórie a praxe)
Autor: Milan Schavel a kol.

Názov: Etické kódexy sociálnej práce (2016)
Autor: Andrej Mátel

Názov: Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu
Autor: Milan Schavel – Adriana Mitasová – Bystrík Mitas

Názov: Teória a metódy sociálnej práce II
Autor: Mátel, Andrej – Hardy, Mária - Giertliová Daniela

Názov: Sociálna patológia a prevencia vybraných sociálno-patologických javov
Autor: Mátel, Andrej

Názov: Teória a metódy sociálnej práce I
Autor: Mátel, Andrej – Schavel, Milan a kol.

Názov: Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II.
Autor: Mátel, Andrej - Hardy, Mária a kol.

Názov: Teória a metódy sociálnej práce I.
Autor: Mátel, Andrej - Schavel, Milan