Kontakt

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
štatutárny zástupca a predseda OZ
E-mail: andrej.matel@gmail.com

PhDr. Adriana Mitasová, PhD., MBA
riaditeľka sekcie projektovania

Sídlo:
Hlavná 543, 919 25 Šúrovce
IČO: 42126525
DIČ: 2022437593
Mail: zdruzeniesp@gmail.com