Kvalita sociálnych služieb (v spolupráci s ISZV, s.r.o.)

Názov kurzu: Kvalita sociálnych služieb
Vzdelávacia inštitúcia: Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s. r. o.
Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Informácie o kurze:
• Kurz je určený odborným a riadiacim zamestnancom poskytovateľa sociálnych služieb
• Rozsah kurzu: 120 hodín v 6 moduloch, z toho teoretická časť 64 hodín, praktická časť 56 hodín

Hlavným cieľom kurzu je pripraviť účastníka vzdelávania na kvalifikovanú implementáciu štandardov kvality pri poskytovaní sociálnych služieb, v súlade s prílohou č. 2 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení zákona č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach.

Špecifické ciele kurzu:
- Nadobudnutie spôsobilostí pre efektívne vedenie tímu pracovníkov a tímovú spoluprácu v procese implementácie štandardov kvality a tvorby / revízie riadenej dokumentácie.
- Nadobudnutie spôsobilostí na aktívne zaangažovanie prijímateľov sociálnych služieb do procesov nastavenia / validácie štandardov kvality.
- V prípade účasti na všetkých moduloch vzdelávania, pripraviť frekventanta aj na kvalifikovaný výkon manažérstva kvality v sociálnych službách.

Kurz sa skladá z nasledovných modulov:

1. modul - Štandardy kvality v praxi
2. modul - Ľudské práva a slobody v sociálnych službách
3. modul - Odborné činnosti v sociálnych službách
4. modul - Individuálne plánovanie a aktivizácia
5. modul - Prevencia krízových situácií v sociálnych službách
6. modul - Personálne a prevádzkové štandardy kvality

V programe na Vás čakajú tieto okruhy a témy:
- Kvalita v sociálnych službách – jej chápanie, zdroje a míľniky doterajšieho vývoja
- Štandardy kvality poskytovanej sociálnej služby
- Procesne riadená organizácia a efektívna tímová práca
- Zisťovanie spokojnosti prijímateľov sociálnej služby
- Ľudské práva a slobody v sociálnych službách
- Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a postup
- Individuálny plán prijímateľa sociálnej služby alebo postupy a pravidlá individuálnej práce s prijímateľom sociálnej služby
- Aktivizácia prijímateľa sociálnej služby a sieťovanie ďalšej podpory
- Riziká v sociálnych službách a prevencia krízových situácií v sociálnych službách
- Personálne a prevádzkové štandardy kvality, a ďalšie.

Forma záverečnej skúšky
Podmienkou úspešného ukončenia celého rozsahu vzdelávacieho programu a získanie osvedčenia / certifikátu je prezenčná účasť na všetkých moduloch vzdelávacieho programu, písomná príprava návrhu procesu vybraného štandardu kvality, jeho predstavenie pred lektormi a skupinou. Pri účasti na vybranom module vzdelávacieho programu sa na žiadosť účastníka vydá „potvrdenie o účasti na vybranom module vzdelávacieho programu“.

Lektori:
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.
PhDr. Beáta Šlosárová, MBA
Ing. Mária Filipová
PhDr. Sylvia Dugasová
PhDr. Bc. Marek Sušinka
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD.
RNDr. PhDr. Martina Mutalová, PhD.
Mgr. Martina Ondrejková

Cena kurzu: 1 modul 100 Eur, celý kurz 550 Eur

Výhody vzdelávacieho programu: výborná cena, možnosť získať po dohode skupinovú zľavu, vzdelávací program vo Vašom meste, využiteľnosť získaných vedomostí a zručností v praxi, kvalitní lektori s dlhoročnou praxou, certifikát z ukončenia vzdelávacieho programu, učebné texty v cene vzdelávacieho programu

Kategoria: