Mediátor

Názov kurzu: Mediátor
Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo potvrdenia o akreditácii: 3498/2019/37/1

Informácie o vzdelávacom programe:
• Vzdelávací program je určený osobám so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti mediátora.
• Základnou podmienkou na absolvovanie vzdelávacieho programu je ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
• Rozsah programu: 200 hodín
• Vzdelávanie sa realizuje v menších výcvikových skupinách (10 – 16 osôb)

Cieľom vzdelávacieho programu je získať odbornú spôsobilosť pre výkon činnosti mediátora, a to zvládnutím nasledovných okruhov:
- interpersonálna komunikácia, teória konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov,
- tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora,
- základy právneho poriadku,
- vedenie procesu mediácie, príprava dohôd a ďalšie.

Forma záverečnej skúšky
Záverečná skúška pozostáva zo záverečného testu (hodnotenie teoretických znalostí), kde je kritériom hodnotenia hranica 75 % správnych odpovedí v teste a praktickej časti (riešenie prípadovej štúdie vrátane priebežného hodnotenia simulovaného vedenia procesu mediácie v rámci časti vzdelávacieho programu – „Vedenie procesu mediácie, príprava dohôd“ – formou videoanalýzy), ktorá preukáže mieru osvojenia praktických a sociálnych zručností. Kritériom hodnotenia praktických a sociálnych zručností je úspešné vyriešenie prípadovej štúdie vrátane zvládnutia procesu mediácie.

Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu disponuje základnými zručnosťami komunikácie v procese konfliktu krízovej intervencie, ovláda základy verbálnej a neverbálnej komunikácie a ovláda možnosti riešenia konfliktov. Vie aplikovať právne normy do oblasti mediácie pre výkon mediačnej činnosti. Vie využiť nadobudnuté zručnosti v oblasti psychológie osobnosti a sociálnej psychológie, aplikácie rodovej rovnosti a rodovej príležitosti. Ovláda spisovanie zmlúv a vie po právnej a administratívnej stránke zabezpečiť agendu spojenú s výkonom mediácie.

Lektori:
Univ. prof. PhDr. Ladislav Roman, PhD.
JUDr. František Kutlík
JUDr. Ivana Hauerlandová, PhD.
Ing. Bronislava Švehláková
PhDr. Adriana Mitasová
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.

Výhody vzdelávacieho programu: výborná cena, možnosť získať po dohode skupinovú zľavu, vzdelávací program vo Vašom meste, využiteľnosť získaných vedomostí a zručností v praxi, kvalitní lektori s dlhoročnou praxou, certifikát z ukončenia vzdelávacieho programu, učebné texty v cene vzdelávacieho programu

Kategoria: