Občianska poradňa

Inovatívna a moderná forma poskytnutia komplexného občianskeho poradenstva občanom ohrozeným sociálnym vylúčením na komunitnej úrovni.

Cieľom je poskytnutie dostupnej inovatívnej formy súhrnného poradenstva pri riešení sociálno-ekonomických problémov občanov z oblasti:
• sociálneho poradenstva,
• finančného poradenstva,
• psychologického poradenstva
• právneho poradenstva

Prijímatelia pomoci:
1. deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
2. deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby,
3. jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,
4. marginalizované skupiny, vrátane Rómov,
5. mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania
alebo odbornej prípravy ,
6. nízkopríjmové domácnosti,
7. osoby so zdravotným postihnutím
8. rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,
9. znevýhodnený uchádzač o zamestnanie.

Kancelárie osobného kontaktu:
Sereď, Pekárska 1165
Dolný Kubín, Polyfunkčný dom QUARZ ,Radlinského ulica
Prešov, ulica Hurbanistov