Akreditovaný kurz Špecializované sociálne poradenstvo začína 5.10.2020 v Prešove

Rozsah vzdelávania: 180 hodín (6 stretnutí po 3 dni)

Prvá časť vzdelávania: 05. - 07.10.2020
(na prvom stretnutí si účastníci dohodnú spoločne ďalší termín vzdelávania)

Začiatok vzdelávania: 05.10.2020 o 9,00 h

Miesto konania: Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov
V hoteli je aj možnosť ubytovania. Podrobnejšie informácie: http://www.lineas.sk/index.php/ubytovanie

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu disponuje odbornými vedomosťami o sociálnom poradenstve, má zručnosti vo vedení poradenského rozhovoru so sociálnym klientom, používa metódy sociálneho poradenstva, využíva poradenské postupy a optimalizuje poradenský proces. Je schopný analyzovať a identifikovať problém sociálneho klienta, akceptovať etické princípy poradenskej praxe, metodicky usmerňovať postupy pri práci so sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností. Ovláda neštandardné situácie v oblasti komunikácie a kooperácie medzi poradcom a sociálnym klientom s orientáciou na motiváciu klienta k pozitívnej zmene a jeho mobilizáciu pri hľadaní nových alternatív k vyriešeniu problému vlastnými schopnosťami.

Vstupné vzdelanie:
Minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa humanitného zamerania

Účastnícky poplatok: 480,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Kontaktný mail: zdruzeniesp@gmail.com

V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku na mail: zdruzeniesp@gmail.com do 15.9.2020

Organizátor vzdelávania:

Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce, o. z.
PhDr. Adriana Mitasová, PhD.
Štatutárny zástupca a predseda OZ
Tel.: 0903 401 634

Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Zástupca predsedu OZ

Adresa: Hlavná 543, 919 25 Šúrovce
IČO: 42126525
DIČ: 2022437593
www.socialnapraca.eu

Prihláška na kurz je tu (.doc): https://www.prohuman.sk/files/Prihlaska_OZ_poradenstvo.doc